- Auriscalpium Karst

, , , . , .

[82] - A. vulgare (Fr.) Karst.


   
.. ..

© 2000- NIV